متاسفم که در اين فدراسيون کار ميکنمرئيس هيئتفوتبال استان گيلان در مورد تعويق 24 ساعته بازي داماش گيلان و استقلال گفت: فدراسيون با اين حرکت باج داد.

قربانعلي الماسخاله در مورد تعويق 24ساعته بازي داماش و استقلال گفت: استقلاليها از نفوذ خودشان استفاده کردند و با اين حرکت فدراسيون را زير سؤال بردند. تنها تيمهايي که ميتوانند اين کار را انجام دهند استقلال و پرسپوليس هستند. فکر ميکنم اين حرکت ديگر متداول شده و فدراسيون با مشکل روبرو ميشود.

به گزارش فارس، وي افزود: از نظر AFC فدراسيون ما به عنوان برترين فدراسيون سال انتخاب شده است. به عنوان يکي از افرادي که زيرمجموعه فدراسيون فوتبال هستم از اتفاقي که امروز افتاد بسيار ناراحتم، با کفاشيان و بهروان در مورد اين مسئله صحبت کردم و به آنها تأکيد کردم اين اتفاق از اين به بعد باب ميشود و سنگ روي سنگ نميماند. از تهران تا گيلان با اتوبان جديدي که راهاندازي شده نهايت 4ساعت راه است. تعويق 24 ساعته بازي براي فواصل زياد است. استقلاليها چطور نميتوانند وقتي عصر پروازشان لغو شده اتوبوسي تهيه کنند و به اينجا بيايند. به آقاي بهروان تأکيد کردم بازي را لغو نکند.

الماسخاله خاطرنشان کرد: بعد از اين اتفاق فتحاللهزاده مصاحبه کرده و ميگويد در شأن ما نيست که با اتوبوس به رشت سفر کنيم. ايشان به ما فخر ميفروشد و به نوعي تيمهايي مثل ما را تحقير ميکند که ميگويد در شأن ما نيست با اتوبوس سفر کنيم، مگر ما وقتي در بازي با سپاهان پروازمان دچار مشکل شد با اتوبوس به اصفهان سفر نکرديم؟ اينها فقط بلدند هزينه ايجاد کنند، بليت هواپيما براي رامسر را گرفتند از رامسر تا رشت دو ساعت راه است حالا نميشد با گرفتن اتوبوس چهار ساعت راه را تا گيلان طي کنند. مخصوصاً در شب که جاده بسيار خلوت است. براي خودم متأسفم که در اين فدراسيون کار ميکنم. فدراسيون با اين حرکت به آنها باج داد، داماش حق دارد مقابل استقلال بازي نکند.

وي افزود: ما با 1000 درخواست و منت از نيروي انتظامي خواهش کرديم شرايط برگزار مسابقه را فراهم کند. آنها لطف کردند اين کار را انجام دادند آن وقت بايد آقاي فتحاللهزاده به ما فخر بفروشد و بگويد در شأن ما نيست با اتوبوس سفر کنيم. از او بيان کردن چنين حرفي بعيد بود. فتحاللهزاده مدال شواليه گرفته و کلاسش بالا رفته و به همين خاطر اين حرفها را مطرح ميکند. بايد ياد بگيريم در فوتبال به همه احترام بگذاريم.

رئيس هيئت فوتبال استان گيلان در مورد تغيير مکان بازي استقلال و داماش از ورزشگاه سردار جنگل به عضدي گفت: احساس ميکنم مردم گيلان مورد بياحترامي قرار گرفتهاند در بازي با پرسپوليس هم آنها ميخواستند مکاني که ما در آنجا بايد به ميدان برويم را مشخص کنند. اين مسئله تحت نظر مستقيم تيم ميزبان است. ما در گيلان دو ورزشگاه سردار جنگل و عضدي را براي برگزاري مسابقات داريم. اگر امروز بازي برگزار ميشد در استاديوم سردار جنگل به ميدان ميرفتيم.

وي تأکيد کرد: داماش در ابتدا وزرشگاه عضدي را براي برگزاري بازيهاي خود به سازمان ليگ معرفي کرده است. در برگزاري يک مسابقه عوامل متعددي مثل هلالاحمر، اتوبوسراني، نيروي انتظامي و شوراي تأمين نقش دارد. با توجه به اينکه استاديوم عضدي در وسط شهر قرار دارد به دليل دوري از ايجاد ترافيک تصميم بر اين شد که اين بازي در استاديوم سردار جنگل برگزار شود اما با توجه به اينکه بازي به تعويق افتاد باشگاه داماش اگر درخواست کند مسابقه را در عضدي برگزار ميکنيم.

الماسخاله در مورد اين که آيا تغيير مکان بازي از سردارجنگل به عضدي واکنشي به تعويق انداختن بازي است گفت: به هر حال برگزاري مسابقه در اختيارات ما است، اگر باشگاه داماش درخواست داشته باشد، ميتوانيم براي انجام اين بازي استاديوم عضدي را معرفي کنيم.