مربی تیم ملی گفته بارسلونا شاید در آینده نزدیک بخش قابل توجهی از تیم ملی اسپانیا را تشکیل دهد.


سایت گل – بیسنته دلبوسکه، مربی اسپانیا گفته در صورتی که به سود این تیم باشد تردیدی در دعوت از 14 بازیکن بارسلونا به خود راه نخواهد داد.

این مربی 61 ساله در ماه گذشته برای دیدار دوستانه با پاناما هشت بازیکن از بلوگرانا را دعوت کرد و گفته بیشتر از این هم دعوت خواهد کرد: «ما هشت بازیکن بارسلونا را به پاناما بردیم. تازه پویول، پیکه، چابی و تیاگو هم غایب بودند.
تییو یک گام تا تیم ملی فاصله دارد. او هم دعوت نشد. ببینید دولوفو چه پیشرفتی دارد میکند. اگر لازم باشد 14 بازیکن بارسلونا را دعوت کنیم به دلیل این است که شایستهاش هستند. ما در انجام این کار تردیدی نخواهیم داشت.
اما رئال مادرید هم پایگاه قدرتمندی از بازیکنان ملی در حال حاضر دارد.»