رئيس کميته انضباطي گفت: براي بار آخر اعلام ميکنيم بازيکناني که عليه کادر فني صحبت کنند، ميهمان ما خواهند بود.


محمود سالارکيا در خصوص مصاحبههاي برخي بازيکنان پس از تمرين امروز اظهار داشت: با توجه به سياستهاي کميته انضباطي روز گذشته اعلام کرديم بازيکناني که مصاحبه ميکنند بايد براي صحبتهاي خود توضيحاتي در کميته انضباطي باشگاه بدهند.

وي افزود: پس از تمرين امروز متوجه اين شديم که متاسفانه باز هم مصاحبههايي عليه کادر فني انجام شده، تاکيد ميکنيم در صورتي که اين اتفاق بيفتد و پيگيريهاي ما اين موضوع را مشخص کند، عزيزاني که عليه کادر فني مصاحبه ميکنند، ميهمان ما خواهند بود و قطعا با نظر مدير عامل درباره آنها تصميم ميگيريم.

وي در پايان خاطرنشان کرد: هدف ما در حال حاضر ايجاد آرامش در پرسپوليس است و از بازيکنان ميخواهيم در اين زمينه ما را همراهي کنند تا انشاالله مشکلات را پشت سر بگذاريم.