ابراهيم آشتياني ميگويد ژوزه براي پرسپوليس مثل هندوانه دربسته بود.


عضو کميته فني باشگاه پرسپوليس پس از پايان جلسه کميته فني اين باشگاه اظهار کرد: براي ما قديميها قابل قبول نيست که بازيکنان پرسپوليس بيتفاوت بازي کنند. من هميشه گفته بودم که ژوزه ميتواند با استفاده از ظرفيتهايي که تيم دارد براي پستهايي که بازيکن ندارد بازيکنان ديگري را با تغيير پست، در آن نقاط به کار گيرد.

وي افزود: قرار بود که ژوزه به کميته فني بيايد اما متاسفانه ايشان فکر ميکند در ايران هيچ کس از لحاظ فني چيزي بلد نيست و سواد اين کار را ندارد. ما به خاطر رزومه قوي که داشت او را به پرسپوليس آورديم اما در واقع ژوزه مثل يک هندوانه دربسته بود.

آشتياني در ادامه گفت: غيبت ژوزه در جلسه امروز نه تنها بياحترامي به اعضاي کميته فني بلکه به همه هواداران پرسپوليس بود. او يک بار ارتفاع را عامل باخت پرسپوليس در کرمان عنوان کرده بود و گفته بود که چرا باشگاه اين موضوع را به او اطلاع نداده است. مگر تهران در ارتفاع نيست؟ متاسفانه او ظرفيت علمي پرسپوليس را نميداند و همين باعث شد که تيم ضربه بخورد.