مدير روابط عمومي باشگاه پرسپوليس گفت: رويانيان عصباني نشده بود و فقط تاکيد داشت که مانوئل ژوزه اخراج نشده است.


حسين قدوسي در خصوص صحبتهاي رويانيان با خبرنگاران عنوان کرد: من به رويانيان گفتم که اگر يک بار ديگر تاکيد کند که ژوزه اخراج نشده تا بار حقوقي براي باشگاه پيش نيايد، بهتر خواهد بود. به همين دليل مديرعامل باشگاه پرسپوليس بار ديگر جلوي خبرنگاران قرار گرفت و در اين باره توضيحاتي ارائه کرد.

وي ادامه داد: از رويانيان خواستم تا بار ديگر تاکيد کند که تصميمي براي ژوزه گرفته نشده و سردار نيز روي اين موضوع تاکيد کرد و کمي هم عصباني شد. من احساس نگراني کردم زيرا بحث ميلياردي در ميان است.

مدير روابط عمومي باشگاه پرسپوليس خاطرنشان کرد: من گفتم که رسانهها تيتر زدند گل محمدي سرمربي شد، شايد در متن توضيحات درستي درباره اين موضوع داده باشند. اين صحبتي که من با رويانيان مطرح کردم و گفتم تيتر زدند گل محمدي سرمربي شده است، رويانيان را کمي عصبي کرد.