سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس ترجيح داد تا در جلسه کميته فني اين باشگاه حضور نيابد.

محمد رويانيان مديرعامل باشگاه پرسپوليس شب گذشته جلسه يک ساعته خصوصي با مانوئل ژوزه سرمربي اين تيم برگزار کرد.

در اين جلسه رويانيان در خصوص عملکرد تيم پرسپوليس در نيمفصل اول با سرمربي سرخپوشان صحبت کرد.

به گزارش فارس، مديرعامل باشگاه پرسپوليس به ژوزه پيشنهاد داد تا در جلسه امروز کميته فني حضور پيدا کند اما اين مربي پرتغالي ترجيح داد تا در اين جلسه شرکت نکند.