بق آخرین اخبار از وضعیت پرسپولیس ۴ دستیار خارجی ژوزه اخراج شده اند. نکته جالب این است ژوزه به صورت رسمی اخراج نشده است و یحیی گل محمدی با اختیار تام زیر نظر علی پروین به مدت ۴۸ ساعت سر مربی پرسولیس است و در حالی که ژوزه اخراج نشده است