درگیری هواداران فرهاد مجیدی با تعدادی از افرادی که خود را منتسب به مرحوم حجازی می کردند با دخالت ماموران نیروی انتظامی به پایان رسید.
ایسنا، پس از آنکه فرهاد مجیدی در جلسه با فتح الله زاده توافق کرد که یک و نیم فصل دیگر برای استقلال به میدان برود، درگیری بین هواداران فرهاد مجیدی و دوستداران مرحوم حجازی به وجود آمد.

تعداد هواداران مجیدی که از بازگشت بازیکن محبوبشان خوشحال بودند به حدود 50 نفر می رسید و هوادارانی که خود را منتسب به حجازی می کردند با بالا گرفتن درگیریها ماموران نیروی انتظامی دخالت کردند تا این مساله ختم به خیر شود.

فتح الله زاده افرادی که خود را منتسب به حجازی می کردند را هواداران استقلال ندانست.

*هواداران ناصر حجازی که تعداد آنها حدود 50 نفر بود نسبت به بازگشت او به استقلال اعتراض داشتند. آنها با شعارهای «مجیدی قلعهنویی پیوندتان مبارک»، «مجیدی پولکی »، «مکتب حجازی بابا غیرت داره» اعتراض خود را نشان دادند.

*بین هواداران مجیدی و حجازی درگیری رخ داده که کنترل این اتفاقات از دست حاضران خارج شده است.

*عدهای از هواداران پیراهن مجیدی را به تن کردهاند.

*عدهای از معترضان به مجیدی عکس ناصر حجازی را در دست گرفتهاند.

*نیروی انتظامی بعد از حدود 40 دقیقه برای کنترل شرایط مقابل درب دفتر علی فتحاللهزاده حاضر شدند.

* هواداران استقلال با وجود اتمام جلسه بازهم برای حضور مقابل درب دفتر علی فتحاللهزاده حاضر میشدند.