مدیرعامل باشگاه آلومینیوم هرمزگان گفت: همه بمب هستهای و خوشهای میترکانند ما قصد داریم کوکتل مولوتف بترکانیم.حسین جباریزاده در خصوص جلسه هماندیشی مدیران عامل باشگاههای لیگ برتر فوتبال عنوان کرد: حرفهای خوبی در این جلسه زده شد و امیدوارم خروجی آن هم خوب باشد. به هر حال تعامل بین مدیران عامل خوب است و با اتحاد میتوان باعث پیشرفت فوتبال شویم.


وی درباره جذب ایگور کاسترو در حالی که راهآهن نیز خواهان جذب او بوده خاطرنشان کرد: با کاسترو قرارداد داخلی بستیم. ما زودتر از راه آهن اقدام کردیم و او فردا شب در هرمزگان حاضر میشود.

مدیرعامل باشگاه آلومینیوم درباره عدم حضور علیرضا محمد در این تیم تصریح کرد: با علیرضا محمد روی مبلغ قرارداد به توافق نرسیدیم . او بازیکن خوش اخلاقی است و فقط در صحبت ها به توافق نرسیدیم. امیدوارم هر کجا که هست موفق باشد.

وی افزود: روز پنجشنبه خریدهای کلی را اعلام میکنیم. بمبهایی خواهیم داشت که بعد از باشگاههای بزرگ بهترین خریدها خواهند بود. البته همه بمب هستهای و خوشهای میترکانند، اما ما به دنبال ترکاندن کوکتل مولوتف هستیم. دوست داریم در لیگ بمانیم و شرایط خوبی داشته باشیم.

مدیرعامل باشگاه آلومینیوم درباره جذب میلاد میداودی تصریح کرد: پیش از آغاز نقل و انتقالات صحبتهایی با میداودی انجام دادیم اما او به هرمزگان نیامد و دیگر این موضوع منتفی شد. قصد داریم 2 بازیکن دیگر که یکی خارجی است جذب کنیم و این موضوع تا پنجشنبه نهایی میشود.