کارشناس مسائل مديريتي فوتبال گفت: پرسپوليس بايد به روال و آئيننامه فيفا بيشتر توجه کند.
هوشنگ نصيرزاده در گفتوگو با فارس در مورد صحبت مشاور حقوقي باشگاه پرسپوليس مبني بر اينکه ژوزه نميتواند قراردادش را به صورت يکطرفه فسخ کند گفت: به عنوان مدرس مسائل مديريتي فوتبال در ايران به باشگاهها توصيه ميکنم قوانين بينالمللي را بيشتر مطالعه کرده و همچنين استانداردهاي عقد قرارداد با بازيکنان خارجي را مدنظر قرار دهند.
وي افزود: به نظر ميرسد ژوزه براي دريافت مطالباتش با يک وکيل مجرب در حال مشاوره است اما پرسپوليسيها فقط براي رهايي از موقعيت فعلي صحبت هايي را انجام ميدهند که بايد در مورد آنها مطالعه بيشتري داشته باشند. آنها بايد بدانند که فيفا قواعد نقل و انتقالات براي مربيان ندارد و هر آنچه که در قرارداد مربيان قيد ميشود ملاک رسيدگي است. بايد اين تذکر را به تيم حقوقي پرسپوليس داد که هر گاه يکي از طرفين قرارداد بخواهد ميتواند با ارائه دلايل موجه قرارداد خود را فسخ کند و هميشه دو طرف بودن فسخ قرارداد شرط نيست.
نصيرزاده تاکيد کرد: لفظ دو طرفه زماني است که هر دو طرف قرارداد به فسخ رضايت داشته باشند اما براي اطلاع باشگاه پرسپوليس بايد گفت منظور از دليل موجه در ماده 14 آئيننامه فيفا چندين مورد است که يکي از آنها عدم ايفاي تعهدات است. من شنيدم که باشگاه پرسپوليس چهارماه است که حقوق ژوزه را پرداخت نکرده و اگر در قرارداد آنها شرطي مبني بر پرداخت به موقع قرارداد تعيين شده باشد ژوزه ميتواند قراردادش را به صورت يکطرفه فسخ کند و سپس مابقي مطالبات خود را نيز دريافت کند.
وي افزود: اگر باشگاه پرسپوليس نميخواهد قرارداد ژوزه يکطرفه فسخ شود نبايد بهانهاي در اختيار او قرار دهد و به صورت فوري مطالبات گذشته او را پرداخت کند تا نتواند به دليل موجه فسخ قرارداد کند. اين موضوع که ژوزه از باشگاه پرسپوليس شکايت کند نگراني ما نيز هست اما در رابطه با وي کاري بايد صورت بگيرد که او نتواند به تعهداتش عمل و پرسپوليس قرارداد را فسخ کند. تذکر ما به باشگاه پرسپوليس اين است که حتما آئيننامههاي فيفا را به دقت مورد بررسي قرار دهد.