به گفته ابوالقاسمپور مصدومان آتشسوزی شینآباد به بیمارستانی در تبریز منتقل شدهاند و مراقبتهای خوبی از آنان به عمل میآید
سایت گل - حمید استیلی و بهنام ابوالقاسمپور دو ملیپوش سابق فوتبال ایران برای عیادت از بازماندگان حوادث زلزله و آتشسوزی در ورزقان و شینآباد به شمال غرب کشور رفتند.
آنها شب چله را در جمع زلزلهزدهها گذراندند و سپس برای عیادت از سوختگان حادثه اتشسوزی به بیمارستان سینای تبریز رفتند.