ولاد؛ بهترين خط آتش ليگ
قرمز و آبي؛ پنجم و هشتم
بهترین خط حمله در لیگ امسال تاکنون در اختیار تیم فولاد خوزستان است با ۲۹ گل زده یعنی متوسط 1.7 گل زده در هر بازی و بعد از آنها سپاهانیها قرار دارند با ۲۸ گل زده یعنی میانگین 1.64 گل زده در هر بازی. به اين ترتيب وقتی هجومیترین تیم لیگ ما فقط ۷/۱ گل در هر بازی به ثمر رسانده طبيعي است باید خود را برای پذیرش آمار تاسفآور گلهای زده در تیم ملی آماده کنیم!

پایینترین آمار گلهای زده نيز در اختیار گهر دورود است با ۱۱ گل و متوسط ۶۴/۰ در هر بازی و یک پله بالاتر از این تیم هم آلومینیوم هرمزگان و مس کرمان با ۱۲ گل و میانگین ۷/۰ گل زده در هر بازی ایستادند. البته در این جدول از جایگاه دو تیم بزرگ پایتخت نمیتوان گذشت، پرسپولیسیها با ۲۰ گل و متوسط ۱۷/۱ گل و استقلالیها با ۱۸ گل و میانگین ۰۵/۱ گل در هر بازی در جایگاه پنجم و هشتم ایستادهاند!

سپاهان؛ گلزنترين تيم نيمه دوم
ذوبآهن؛ هم اول شد هم آخر!
اغلب تیمها در نیمه دوم قوای گلزنیشان چند برابر شده و در این میان میتوان از تیم سپاهان نام برد که در نیمه اول بازیهای خود فقط ۸ گل به ثمر رساندند اما در نیمه دوم بازیها این تعداد را به ۵/۲ برابر یعنی ۲۰ گل افزایش دادند و بهترین تیم در نیمه دوم بازیها به لحاظ تعداد گلهای زده بودند. به جز تیهای گهر دورود و ذوبآهن اصفهان بقيه تیمهای لیگ در نيمه دوم گلهاي بيشتري به ثمر رساندند و یا حداقل به تعداد مساوی گل زدند.
گهریها در نیمه اول ۶ گل و در نیمه دوم ۵ گل به ثمر رساندند و پایینترین عنوان را در هر نیمه به خود اختصاص دادند و ذوبآهن در نیمه اول ۱۱ گل و در نیمه دوم ۵ گل به ثمر رساند. البته آمار تیم ذوبآهن بسیار جالب است. آنها در جدول گلهای زده در نیمه اول بازیها با ۱۱ گل به همراه فولاد رتبه اول را به دست آوردند و در نیمه دوم بازیها به همراه گهر با ۵ گل رتبه آخر را!!
تراكتور؛ بهترين تيم 20 دقيقه آخر
حال اگر 90 دقیقه بازیها را به شش زمان 15 دقيقهاي تقسیم کنیم باید گفت تنها ۶ تیم بودند که به لحاظ گستردگی گلهای زده در طول بازی در هر 15 دقیقه حداقل ۲ گل را به ثمر رساندن.تیمهای پرسپولیس، ملوان، راهآهن، فجرسپاسی، فولاد و تراکتورسازی در این لیست این تیمها قرار دارند.
اما بیشترین گل زده در يك بازه زماني خاص را هم بايد از آن دو تیم دانست. فجریها ۸ گل از ۲۱ گل زده خود را در 15 دقیقه آخر بازی و تراکتورسازان هم ۸ گل را در همین زمان به ثمر رساندند. البته تراكتورسازان با ۴ گل زده در وقتهاي تلفشده، بیشترین گل زده در اوقات اضافه آخر بازی را هم از آن خود کردند. در کل میتوان گفت تراکتوریها ۱۲ گل از ۲۷ گل زده خود از دقیقه ۷۵ تا پایان بازی به ثمر رساندند که آمار جالبی به نظر میرسد.
برای جمعبندی این قسمت بايد گفت تعداد ۱۳۹ گل در نیمه اول بازیها و تعداد ۱۹۶ گل را تیمها در نیمه دوم بازیها وارد دروازه حریفان کردند.

مس كرمان؛ شريك بي سر و صداي استقلال
اما آناليز گلهاي خورده و عملكرد خطوط دفاعی؛ بهترین خط دفاعی لیگ برتر امسال تا نيمفصل بهطور مشترک در اختیار استقلال تهران و مس کرمان است با ۱۱ گل خورده و متوسط ۶۴/۰ گل خورده در هر بازی. پس از آنها فجرسپاسی با ۱۳ گل و میانگین ۷۶/۰ گل خورده در هر بازی قرار دارد. اما رتبه آخر این قسمت با اقتدار در اختیار پیکان است با رقم قابل توجه ۳۲ گل و متوسط ۸۸/۱ گل خورده در هر بازی! و یک پله بالاتر از پيكان تیم نفت آبادان قرار دارد با ۲۸ گل و میانگین ۶۴/۱ گل خورده در هر بازی.
پرسپوليس؛ قهرمان نيمه اول
پيكان؛ پنچري در نيمه دوم
کمترین گل خورده در نیمه اول بازیها در اختیار تیمهای استقلال و پرسپولیس و مس است با ۴ گل خورده و پایینترین رتبه در این نیمه هم از آنِ گهر دورود است با ۱۵ گل خورده. اما در نیمه دوم کمترین گل را تیمهای راهآهن و فجرسپاسی دریافت کردند با ۶ گل و بیشترین هم در اختیار پیکان است با ۲۰ گل. در این قسمت هم همانند گلهای زده به جز سه تیم، باقی تیمها در نیمه دوم گلهای بیشتری دریافت کردند یا حداقل تغییری نداشتند.
فجریها در نیمه اول بازیهای خود ۷ گل و در نیمه دوم بازیها ۶ گل، گهر در نیمه اول ۱۵ گل و در نیمه دوم ۱۱ گل و راهآهن در نیمه اول ۸ گل و در نیمه دوم ۶ گل دريافت كردند. اينها سه تیمی هستند که در نیمه دوم آمار بهتري از نظر گل خورده داشتند و این نشان از هماهنگ شدن خط دفاعی آنان در نیمه دوم بازیها دارد. البته جا دارد در اینجا از دو رکورد عجیب و غریب هم نام ببریم. پرسپولیسیها که بهترین خط دفاعی نیمه اول را با ۴ گل خورده دارند در نیمه دوم بازیها به طرز حیرتآوری بیش از سه برابر یعنی ۱۳ گل دریافت کردهاند! و پیکانسواران هم ۱۲ گل خورده نیمه اول را به ۲۰ گل خورده در نیمه دوم افزایش دادند!
ملوان؛ محكمترين شروعكنندههاي ليگ
از لحاظ گستردگی گلهای خورده در طول تمام دقایق بازی هم ذوبآهنیها با متوسط حداقل ۳ گل خورده در هر 15 دقیقه بالاترین رکورد را دارند. بیشترین گل خورده در اوقات اضافه آخر بازی هم در اختیار سپاهان و نفت آبادان است با ۴ گل خورده. البته ذوبآهنیها عنوان جالب دیگری هم به نام خود دارند، آنها ۱۳ گل از ۲۷ گل خورده خود را در ۳۰ دقیقه پایانی بازی دریافت کردهاند! و پس از آنها باید از پرسپولیس و فولاد نام برد؛ قرمزهای پایتخت ۱۱ گل از ۱۷ گل خوردۀ خود و قرمزهای جنوب هم ۱۱ گل از ۱۹ گل خوردۀ خود را در ۳۰ دقیقه پایانی دریافت كردند!
در پانزده دقیقه ابتدایی هر نیمه هم پیکانی با ۱۵ گل خورده و تراکتورسازان با ۱۱ گل سردمداران تیمهای دیگرند که کاملاً ضعف خط دفاعی این تیمها در ابتدای هر نیمه را نشان میدهد. البته بهترین آمار گل خورده در زمانی خاص از بازیها هم در اختیار تیم ملوان بندرانزلی است که در ۳۰ دقیقه ابتدایی بازیها فقط دو گل دریافت کردهاند.