جلسه هم انديشي پيشکسوتان پرسپوليس بعدازظهر امروز با حضور رويانيان برگزار شد.

پیشکسوتان پرسپولیس امروز بنا به دعوت رویانیان به دفتر مدیر عامل باشگاه رفتند.

در این جلسه که علی پروین، کریم باقری، همایون بهزادی، آشتیانی، حسن غفوریفرد، و برخی دیگر از پیشکسوتان باشگاه حضور داشتند درباره تشکیل کمیتهای از پیشکسوتان در باشگاه پرسپولیس و بررسی وضعیت این تیم در لیگ برتر بحث و گفتوگو شد.

علی پروین در این نشست گفت: باشگاه پرسپولیس همیشه مدیون این بزرگان بوده و همیشه باید قدر این عزیزان که از جان برای موفقیت این تیم مایه میگذاشتند را دانست. امیدوارم بستری آماده شود که همه پیشکسوتان پرسپولیس هر چند وقت یک بار دور هم بنشینند و حداقل همدیگر را ببینند.

رویانیان مدیر عامل باشگاه رویانیان در این جلسه گفت: احترام به پیشکسوت همیشه در دستور کار ما قرار داشته و در آینده نیز قرار دارد. ما نگاه ویژهای به سرمایههای پرسپولیس داریم و امیدوار هستیم بتوانیم به این عزیزان خدمت کنیم.

در این جلسه برخی پیشکسوتان نظر خود را در راستای تقویت پرسپولیس و رفع نقایص دادند. مقرر شد بنابر جمعبندی انجام شده تا نیم فصل از حمید استیلی حمایت کامل شود.

همچنین مقرر شد هر دو هفته یک بار جلسه پیشکسوتان پرسپولیس با حضور افراد بیشتری در محل باشگاه برگزار شود.