بحث جدایی کریم انصاری فرد از پرسپولیس این روزها سوژه اصلی رسانهها شده، رویانیان نیز مانند گلمحمدی با این جدایی مخالفت کرده بود ولی با توجه به اینکه اعلام شده بود انصاریفرد دو هفته دیگر رسما از پرسپولیس جدا خواهد شد امروز گلمحمدی در جلسهای با رویانیان در خصوص این بازیکن به بحث و گفتوگو نشست و رسما نظر خود را در مورد جدایی انصاریفرد به رویانیان اعلام کرد.


گلمحمدی گفت که با جدایی کریم انصاریفرد تا انتهای فصل از پرسپولیس مخالف است و اگر قرار به جدایی است این اتفاق باید در پایان فصل رخ دهد.