محروميت رائول ميرلس، ستاره پرتغالي فنرباغچه، از سوي فدراسيون فوتبال ترکيه به چهار جلسه کاهش پيدا کرد.

او به دليل پرتاب آب دهان به سوي داور ديدار تيمش مقابل گالاتاسراي، براي 11 جلسه از همراهي تيمش محروم شده بود. اما فدراسيون فوتبال ترکيه با پذيرش فرجام خواهي اين بازيکن، محروميت او را کاهش داد.

ميرلس که در تابستان گذشته از چلسي به فنرباغچه پيوست با ابراز رضايت از اين اتفاق، گفت:" عدالت اجرا شد. آنها من را به خاطر کاري محروم کردند که انجام ندادم. من هرگز به سمت داور آب دهان پرتاب نکردم."

در مقابل باشگاه گالاتاسراي با انتشار بيانيه، با محکوم کردن اين تصميم، کاهش محروميت ميرلس را توهيني به فوتبال ترکيه توصيف کردند.

" با کاهش محروميت ميرلس به 4 جلسه، کميته انظباطي در واقع شواهد واضحي را ناديده گرفته است. اين کاهش محروميت برخلاف گزارشي است که داور ارائه داده است. اين اتفاق لگه ننگ ديگري بر سابقه فوتبال ترکيه است."