سرپرست تيم فوتبال پرسپوليس گفت: برخي آقايان با نوشابه باز کردن و تعريف و تمجيد ميخواهند کانديد داوري دربي را مشخص کنند.

سعيد شيريني در گفتوگو با خبرنگار فارس ابتدا در خصوص پيروزي مقابل فجر سپاسي اظهار داشت: به خاطر بازي جوانمردانه فجر سپاسي از اين تيم و کليه مسئولانش و همه افرادي که در شيراز شرايط يک بازي خوب را مهيا کردند تشکر کنم.

وي افزود: فجر مقابل ما مردانه بازي کرد و ما هم ثابت کرديم اگر بازي مردانه باشد نتيجه داخل زمين مشخص ميشود و کسي به اين سادگي حريف پرسپوليس نيست.

شيريني در پاسخ به سوالي که بر چه مبنايي اين حرفها را ميزنيد نيز گفت: رفتار برخي از باشگاهها تا ديروز اين تصور را براي ما ايجاد کرده بود که حريفان پرسپوليس ميتوانند قبل از بازي با تيمها با زير سوال بردن داوران آنها را تحتتاثير قرار دهند و کاري کنند که سوتهاي بازي با پرسپوليس ناخواسته به نفع تيمشان باشد اما اين روزها يک سري رفتارها و گفتارها را ميبينيم که متاسفانه صد برابر بدتر است.

وي افزود: متاسفانه برخي از آقايان با نوشابه باز کردن و تعريف و تمجيد از يک داور خاص که شانس بالايي براي قضاوت در دربي برخوردار است تلاش ميکند تا اين داور را از الان تحت تاثير قرار دهند تا اين داور مطرح در بازي با پرسپوليس در رودربايستي دوستان بماند. سرپرست پرسپوليس همچنين با حمايت از مصاحبههاي اخير رويانيان نيز گفت: ايشان حق دارد که نگران برخي از اتفاقات غير فوتبالي و ناجوانمردانه باشد. حق داريم از الان نگران داوري دربي باشيم و آن را ابراز کنيم. اين را گفتم تا آقايان فکر نکنند اين روشها را بلد نيستيم ولي ما به فوتبال پاک اعتقاد داريم و هرگز دست به اين روشها نخواهيم زد و از دوستان هم ميخواهيم دست از اين رفتارهاي خاص بردارند.