به نقل از سايت رسمي فدراسيون، با توجه به تخلفات رضا شاهرودي، مربي تيم فوتبال سنگ آهن بافق، وي 21 آذرماه به کميته انضباطي احضار شد و در خصوص تخلفاتش توضيحاتي را ارائه کرد.

کميته انضباطي پس از بررسي و دفاعيات اين مربي، با توجه به انجام مصاحبه و بيان مطالب غير واقع او را به پرداخت 10 ميليون ريال جريمه نقدي و به دليل رفتار غير ورزشي انجام شده در پايان مسابقه با استقلال اهواز به مدت 3 جلسه محروم و پرداخت 10 ميليون ريال جريمه نقدي محکوم کرد.