تيمهاي نفت تهران و مس کرمان در هفته نوزدهم ليگ برتر در حالي به مصاف يکديگر رفتند که در جايگاه خبرنگاران جا به اندازه کافي وجود نداشت.

تيمهاي نفت تهران و مس کرمان در چارچوب هفته نوزدهم ليگ برتر از ساعت 15 در ورزشگاه دستگردي به مصاف يکديگر رفتند. اين ديدار در نهايت با نتيجه صفر بر صفر به پايان رسيد .

* حدود 100 تماشاگر نظارهگر اين مسابقه هستند.

* غلامرضا بهروان رئيس سازمان ليگ برتر با حضور در جايگاه VIP نظارهگر اين ديدار است.

* ابراهيم شکوري، رضا نوروزي دو بازيکن تيم نفت تهران با حضور در استاديوم نظارهگر عملکرد هم تيميهاي خود هستند.

* حدود 30 هوادار تيم مس کرمان در قسمت جنوب شرقي ورزشگاه حاضر شدند و تيم خود را به طور مداوم تشويق ميکنند.

* بنرهايي به مناسبت در پيش بودن روز اربعين حسيني در ورزشگاه نصب شده است.

* جايگاه خبرنگاران ورزشگاه دستگردي تکميل شده ولي برخي افراد سرپا ايستادهاند. در ميان حاضران افراد متفرقه ديده ميشود.

* سرمربيان دو تيم نفت و مس کرمان روي نيمکتها نشستهاند. اين در حالي است که دستياران آنها با حضور در کنار خط نکات فني را به بازيکنان خود گوشزد ميکنند.