مديرعامل اسبق باشگاه صنعت مس کرمان گفت: برخيها مبني ورود و دوامشان در باشگاه مس ضرب و تقسيم ريالي و چاپلوسي است.

فتحالله نژادزماني به مسائل و اتفاقات پيرامون کنار گذاشته شدنش از اين باشگاه اشاره کرد و اظهار داشت: از نظر من ريشه مشکلات و اتفاقاتي که در باشگاه مس رخ داد را ميتوان در خودخواهيهاي برخي آقايان ديد.

وي افزود: اگر آنچه را ديگران ميخواستند، انجام داده بودم تا سالهاي سال مديرعامل باشگاه مس بودم، اما من آنچه به صلاح اين باشگاه و مردم کرمان بود را انجام دادم، هر روز کاري را از من ميخواستند که من زير بار آن خواسته نميرفتم، ديدند مدير گوش به حرف کني نيستم و کنارم گذاشتند.

نژادزماني عنوان کرد: من در زمان صعود مس سرچشمه به ليگ برتر پيشنهاد دادم امتياز اين تيم را بفروشيد و درآمد آن را صرف فوتبال و ورزش رفسنجان و سرچشمه کنيد، اما در نهايت چه اتفاقي افتاد و سرمايهاي حدود 7 ميليارد تومان چه شد.

وي در مورد برکنارياش از اين باشگاه در نيمه شب گفت: پيش از اين به من اخطار و يا اولتيماتومي داده نشده بود، بدشانسي ما تيم در کمتر از يک ماه پنج مسابقه برگزار کرد و نتايج خوبي نگرفتيم، غيرحرفهاي بودن عوامل داخلي در درون استان و برخي مشکلات منجر شد تا در نهايت از سال گذشته تصميمگيريها براي باشگاه مس عملا از بيرون از استان انجام شود و کرمانيها ديگر حتي در امور کوچک درون اين باشگاه هيچ اختيار و ارادهاي نداشته باشند.

نژادزماني در مورد تخريب تيم مديريتي در مواقعي از فصل گذشته توسط برخيها عنوان کرد: پرداختن به اين مسئله در مقطعي از زمان به نفع آقايان بود، زيرا سيستم قبلي کنار زده شده بود و آنها بايد براي مدتي افکار عمومي را به سمت و سوي ديگري سوق دهند، براي همين هميشه باختها را به گردن ما و بد بسته شدن تيم توسط ما ميانداختند.

وي تصريح کرد: البته آمار بيشترين عضويت در تيم ملي هم در زمان من و تيمي را که در دوران ما بسته شده بود، حتما توسط همين آقايان ناديده گرفته ميشود، ما اشتباه ميکرديم و دروغ ميگفتيم، آيا کيروش هم اشتباه کرد، چند نفر از بازيکنان صنعت مس به تيم ملي در سال گذشته دعوت شدند.

نژادزماني ابراز داشت: در زمان من بازيکن بومي بيشتر تو زمين بود، تيم بزرگسال پنج تا شش تا بومي در زمين داشت، مهرداد پولادي، شجاع خليلزاده، احمد حسنزاده، قاسم دهنوي و ... اينها بازيکناني بودند که از تيم دوران ما به تيم ملي راه يافتند به عقيده من اين اشخاص براي پوشش ضعفهاي خودشان اين حرفها را مطرح ميکنند.

مديرعامل اسبق باشگاه مس کرمان خاطرنشان کرد: همين اشخاصي که دنبال منافع خودشان بودند پس از رفتن ما با توجه به حضور نزديکان خود در باشگاه اشتباهات زيادي داشتند، شما اگر به تيمي که ما بسته بوديم ايراد گرفتيد، پاسخ اين سئوال را بدهيد، چرا در فاصله زماني يک ساعت قبل از مسابقه هنوز نميدانيد بازيکن تيمتان که در ارنج سرمربي قرار دارد، سه کارته است.

وي اذعان داشت: من تفاوت افراد را با هم به خوبي ميدانستم و به همين علت زير بار هر دستوري نرفتم و در نهايت من را کنار گذاشتند.

نژادزماني گفت: سال گذشته وقتي تيمي که ما بسته بوديم، مسابقاتش را با پيروزي پشت سر ميگذاشت، مديريت و درايت آقايان بود، اما زماني که تيم ميباخت همه چيز به گردن ما انداخته ميشد و همه جا بحث بد بسته شدن تيم را مطرح ميساختند تا عوامفريبي کنند.

وي تصريح کرد: بايد مواظب برخي افراد بود، برخيها مبني ورود و دوامشان در باشگاه مس ضرب و تقسيم ريالي و چاپلوسي است، مردم و هواداران صبور و حوصله کنند، اميدوارم مس در ادامه مسابقات نتايج بهتري کسب کند.