بازيکن تيم فولاد خوزستان گفت: براي قهرماني ميجنگيم و شخصيت لازم براي رسيدن به اين هدف را داريم.

مهرداد جماعتي با اشاره به بازي تيمش در برابر سپاهان اظهار کرد: بازي کردن برابر سپاهان آن هم در اصفهان بسيار سخت است و ما هم بازي مشکلي را مقابل اين تيم برگزار کرديم.

وي تصريح کرد: ما در هر بازي تيمهاي حريف را آناليز و با هدف در مقابل آنها قرار ميگيريم و با همين شيوه هم استقلال و هم سپاهان را توانستيم با شکست مواجه کنيم.

بازيکن تيم فولاد خوزستان ادامه داد: براي قهرماني ميجنگيم و اميدوارم روند بردهاي فولاد ادامه داشته باشد.

وي افزود: تمام بازيکنان تيم در حال حاضر آماده و سرحال هستند و تيم فولاد از شخصيت لازم براي قهرماني برخوردار است، تا به حال خوب نتيجه گرفتهايم و اميدوارم اين روند ادامه داشته باشد.