پزشک تيم فوتبال نفت تهران گفت: مصدوميت دروازهبان ما جدي نيست.

دکتر مسعود قرباني در گفتوگو با خبرنگار فارس در مورد وضعيت سوشا مکاني گفت: مکاني از ناحيه ستون فقرات دچار مشکل شده بود که اين مصدوميت چندان جدي نيست از او MRI گرفته شد و کارهاي درمانياش را دنبال کرديم انشاءالله از فردا با حضور در تمرينات با نرم دويدن کار خود را دنبال ميکند.

وي در مورد وضعيت مصدوميت هادي شکوري خاطر نشان کرد: شکوري تمرينات فيزيوتراپي و بدنسازي را انجام ميدهد او نيز همانند مکاني از فردا با حضور در تمرينات کار خود را شروع ميکند.

پزشک تيم نفت تهران در مورد مصدوميتي که براي منوچهري و احمد آلنعمه ايجاد شده است، تصريح کرد: منوچهري و آلنعمه هر دو از ناحيه دو قلوي پاي چپ دچار ضربديدگي شدند. مشکل آنها چندان جدي نيست منوچهري در ابتداي قبل از شروع تمرين فيزيوتراپي کرد و سپس با نرم دويدن به استخر رفت تا آب درماني کند. مشکل اين بازيکنان جدي نيست و ميتوانند کار خود را همراه تيم دنبال کنند.

قرباني در مورد شرايط رضا نوروزي گفت: رضا نوروزي مصدوميت خود را پشت سر گذاشته و کمکم براي بازي کردن آماده ميشود. او در تمرينات گروهي شرکت ميکند و از دو هفته ديگر ميتواند در 15 دقيقه پاياني براي تيم به ميدان برود.

وي در مورد شرايط ميثم حسيني و عزتي عنوان کرد: حسيني از ناحيه کمر دچار مشکل شده بود و تمرينات فيزيوتراپي را دنبال ميکرد، او در نيمه دوم بازي مقابل مس کرمان به ميدان رفت و براي تيم بازي کرد. عزتي نيز پس از انجام کارهاي فيزيوتراپي از امروز بدون مشکل دويدن و کار با توپ را انجام داد.