سرمربي سابق باشگاه مس کرمان فوتبال ايران را ناسالم دانست و گفت، بايد با اين وضعيت برخوردي قاطع شود.

ابراهيم قاسمپور در گفتوگو با خبرنگار ايسنا گفت: قرارداد من با باشگاه مس کرمان فسخ نشده است و اگر قانون اجازه ثبت قرارداد جديد را نميدهد، بايد بررسي شود که قرارداد بوناچيچ از چه واسطه و رابطهاي ثبت شده و مسئولان مربوطه توضيحاتي در اين رابطه ارائه کنند.

وي در پاسخ به سوالي درباره شايعه جانشيني مظلومي در همان اوايل فصل و ارتباط آن با شائبه طرح برکناري خودش گفت: دستهايي در کرمان بود که مانع از کار کردن ميشد. من نيز فردي نبودم که به اين افراد باج بدهم و بعد از مدتي اين باجخواهي و مشکلات به بازيکنان هم کشيده شد و عنايتي، حسينخاني و آرمان شهدانژاد هم بعد از مدتي متوجه شدند، مشکل قاسمپور نيست و عدهاي به دنبال منافع خودشان هستند.

قاسمپور در پاسخ به اين سوال که آيا خود باشگاه متوجه وجود اين افراد نيست، مدعي شد: نميدانم، ولي مديريت هم منافعي دارد و براي حفظ منافع شايد بستن چشمان در برخي موارد لازم باشد.

وي در ادامه به جو فوتبال ايران اشاره کرد و گفت: زماني که مافيا بخواهد کسي را خراب کند، در ماشين فردي که حتي سيگار نميکشد، مقدار زيادي مواد مخدر جاسازي ميکند. اين مثال دقيقا جو فوتبال ماست. در اين فضا بده - بستان شکل گرفته و چگونه ميتوان در چنين محيطي اين مسايل را اثبات کرد؟ امثال فردوسيپور اين همه تلاش کردند، ولي به چه دستاوردي رسيدند؟ همانهايي که گفته شد، مشکل دارند، به ليگ يک رفتند و گاه به ليگ برتر برگشتند. من فوتبال ايران را سالم نميبينم. اين فوتبال پر از زدوبند، دروغ و حق را ناحق کردن و باندبازي شده است.

وي درباره راهحل اين مشکلات گفت: منحل شدن فوتبال ايران بهترين کار است. آيا با گرفتن چند خرده فروش موادمخدر ميتوان مشکل موادمخدر را در ايران حل کرد؟ اگر قرار به برخورد قاطعانه باشد، کميتهاي از فدراسيون و قوهقضاييه - که اختيار عمل داشته باشند - بايد وارد عمل شوند.

سرمربي سابق مس کرمان در مورد سرنوشت اين تيم در پايان فصل گفت: تيم مس تواناييهاي بسيار بالايي دارد و آنهايي که به دنبال رفتن من از کرمان بودند، شايد اکنون دور هم جمع و موفق شوند. البته بنده براي مردم خوب کرمان آرزوي موفقيت دارم.

وي درباره ميزان دريافتياش نيز گفت: قرارداد داخلي را که حيف و ميل کردند و اصلا قبولش ندارند و 50 – 60 درصد قرارداد فدراسيوني خود را دريافت کردهام.

قاسمپور در پايان از دو پيشنهاد ليگ يکي خود خبر داد که به علت شهرستاني بودنشان، احتمال پيوستنش به آن دو تيم را منتفي دانست.