رئيس هيئت مديره باشگاه پيکان گفت: اميدوارم ويسي در دو بازي آينده بتواند نتايج خوبي بگيرد و مديرعامل باشگاه در موردش تصميم ميگيرد.

محمد جمشيدي در گفتوگو با خبرنگار فارس در مورد وضعيت تيم فوتبال پيکان گفت: در فوتبال اتفاقات غيرقابل پيشبيني رخ ميدهد اما آنچه مسلم است اينکه باشگاه هر کاري که لازم بوده براي تيم فوتبال پيکان انجام داده است. اول فصل که ويسي را جذب کرديم همه گفتند او بهترين مربي فصل بود که پيکان شکارش کرد. 10 _ 15 بازيکن قديمي ما را نخواست و ما به درخواست ويسي آنها را رد کرديم در نيمفصل هم به درخواست ويسي بازيکن گرفتيم و چدن بازيکن را هم رد کرديم. با اين حال اميدواريم در بازي آينده ورق به سود تيم پيکان برگردد.

رئيس هيئت مديره باشگاه در مورد اينکه ويسي گفته است مديران پيکان حق دارند برکنارم کنند گفت: البته ويسي چند بار استعفا کرده است که ما آن را نپذيرفتيم. ويسي 3بار استعفا کرده که ما با آن موافقت نکرديم. ما اکنون چه کسي را جايگزين ويسي کنيم که بتواند تيمي را که او بسته جمع کند؟

جمشيدي در مورد اينکه بازي بعدي پيکان آخرين مهلت ويسي است يا نه گفت: در مورد عزل و برکناري سرمربي به ملکيان مديرعامل باشگاه اختيار تام داديم و اوست که بايد تصميم نهايي را بگيرد زيرا هيئت مديره عملکرد مديرعامل را ارزيابي ميکند و مديرعامل است که مدام با آنها سر و کار دارد. البته ملکيان با هيئت مديره مشورت ميکند و از قديم هيئت مديره خوب و همفکري داشتهايم.

رئيس هيئت مديره پيکان در مورد اينکه يعني اگر ملکيان، ويسي را برکنار کند هيئت مديره حمايت ميکند گفت: بله ملکيان هر تصميمي بگيرد از او حمايت خواهيم کرد. البته ما اکنون نياز به آرامش داريم و اميدواريم که در دو بازي آينده وضعيت پيکان فرق کند در نيمفصل اول هم بعد از 5 _ 6 باخت متوالي 5 پيروزي پشت سر هم آورديم. اميدوارم ويسي بتواند کارش را با باشگاه پيکان به خوبي ادامه دهد.

وي افزود: هر تغييري تبعاتي دارد و اينگونه نيست که هر تغييري شوک مثبتي باشد زيرا ممکن است مربي با بازيکن هماهنگ نشود. اميدواريم ويسي با علاقه، تجربه و دانشي که دارد در يکي دو بازي آينده نتايج خوبي بگيرد.

جمشيدي در مورد اينکه بازيکنان پيکان به خاطر شکست جريمه ميشوند گفت: طبق جدولي که باشگاه تعيين کرده تصور ميکنم هر شکست يک ميليون و 500 هزار تومان جريمه براي بازيکنان دارد و هر پيروزي نيز 2 ميليون تومان پاداش. البته اين ارقامي که مي گويم دقيق نيست و تقريبي است.