دفتر ازدواج قم اعلام کردند با هر ازدواج دایم یه ازدواج موقت هدیه بگیرید هیچ کس تنها نسیت حتی همسر اول(اخونسل)