مديرعامل پيشين باشگاه استقلال با بيان اينکه بهروز منتقمي در پرسپوليس جانشين محمد رويانيان خواهد شد،گفت: وزارت ورزش ميخواهد با منتقمي يک انتقال مديريت آبرومندانه داشته باشد.

کاظم اوليايي در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره احتمال استعفاي کفاشيان و تغيير در فدراسيون فوتبال، اظهار داشت: بالاترين رنج ورزش ما در حال حاضر از سياست گذاريهاي کلان است. وزارت ورزش هنوز تعريفي از استراتژي ورزش ندارد چه برسد به استراتژي حرفهاي در فوتبال. به همين خاطر برنامه بلند مدت و ميان مدت در فوتبال ما تدوين نشده است.

وي افزود: اين در حالي است که ملاک ارزيابي مديران با برنامهها و سرعت اجراي برنامههايشان است. پس وقتي که برنامهاي وجود ندارد نميتوان ارزيابي درستي از فدراسيون فوتبال است. خود وزارت ورزش با برنامهاي که 60 سال پيش نوشته شده اداره ميشود. به همين خاطر بر ورزش ما سليقه حاکم شده است، آن هم سليقه افراد سياسي که ريشه اختلاف نظرها در همين مسئله است.

مديرعامل پيشين باشگاه پاس و استقلال با بيان اينکه اعمال تغييرات در فدراسيون، به نفع فوتبال نيست، يادآور شد: مگر از تغييرات قبلي نتيجهاي به دست آمده که الان بخواهيم دست به اصلاحات بزنيم؟ در حال حاضر بر تصميمات ما حاکميت احساس جاري است و مديران سياسي هم از اين احساس سوء استفاده ميکنند.

اوليايي يکي از نتايج حضور افراد سياسي در ورزش را هزينه بي نتيجه دانست و با اشاره به باشگاه پرسپوليس، گفت: هزينه اين فصل پرسپوليس در تاريخ سابقه ندارد ولي به خاطر اينکه مبدا تصميم گيري اشتباه بوده، اين همه هزينه نتيجهاي نداشته است. البته به همين خاطر است که بهروز منتقمي را به پرسپوليس آوردهاند تا محمد رويانيان محترمانه برود چون وزارت ورزش ديگر تحمل رويانيان را ندارد!

وي خاطرنشان کرد: وزارت ورزش ميخواهد با منتقمي يک انتقال مديريت آبرومندانه داشته باشد. براي اينکه ديگر از وزراتخانه سئوال نشود چرا از روز اول محمد رويانيان انتخاب شد که حالا بايد برود.

مديرعامل پيشين پاس در خصوص اينکه گفته ميشود رويانيان يکي از گزينههاي رياست فدراسيون فوتبال است، تصريح کرد: اگر اينطور باشد که فاجعه در فاجعه است! ديگر بدتر از اين نميشود. البته در مجمع نيم بند فدراسيون هستند آدمهاي فوتبالي ريشه دار که اجازه اين کار را نخواهند داد.