رييس سازمان ليگ فوتبال با تاکيد بر اين که استعفا نداده و نخواهد داد، گفت: سکوت کردهام، اما حرفهاي زيادي براي گفتن دارم که ميتواند بعضيها را رسوا کند.

غلامرضا بهروان در گفتوگو با خبرنگار ايسنا، با رد خبر استعفا از رياست سازمان ليگ، اظهار کرد: من استعفا ندادهام و اين کار را هم نخواهم کرد. تنها يک نامهاي نوشتهام که ميخواهم به آقاي کفاشيان بدهم.

رييس سازمان ليگ در واکنش به اين که چرا در فضاي انتقادي اين روزها که برخي جريانها عليهتان جوسازي ميکنند، سکوت کردهايد؟ اظهار کرد: اگر سکوت کردهام دليلش اين نيست که حرفي براي گفتن ندارم، بلکه حرفهاي زيادي دارم که بخواهم بزنم، اما ترجيح دادم در اين مقطع سکوت کنم. حرفهاي زيادي دارم که بعضيها را رسوا ميکند.

بهروان تاکيد کرد: من دلم براي فوتبال ميسوزد و به دنبال منافع شخصي نيستم. از زماني که به سازمان ليگ آمدهام سعي کردهام سالم کار کنم. عضو هيچ باندي نيستم و نه حاضرم به خاطر مسئوليتي که دارم به اشخاص يا جرياني امتيازي بدهم. متاسفانه در مقابل اين رفتار من جوسازيهايي را به راه انداختند. در حالي که من همواره موفقيت و منافع فوتبال مملکت را در نظر داشتهام و نخواستهام به هر قيمتي مسئوليتي داشته باشم.