ديدار تيمهاي ذوبآهن و استقلال در پايان نيمه اول به تساوي بدون گل انجاميد.

ديدار تيم هاي ذوب آهن و استقلال از ساعت 17:30 و با حضور بيش از 5 هزار تماشاگر آغاز شده که نيمه اول اين بازي با تساوي بدون گل به پايان رسيد.

قضاوت اين بازي بر عهده تورج حق وردي است.

استقلال تا قبل از اين بازي 37 امتيازي و ذوب آهن 17 امتيازي است.