سعيد عزيزيان پس از هماهنگي با مسئولان باشگاه پرسپوليس قرارداد خود را يکشنبه در هيئت فوتبال استان تهران ثبت ميکند.


سعيد عزيزيان مربي دروازهبانهاي پرسپوليس قراربود امروز با حضور در هيئت فوتبال استان تهران قرارداد خود را بصورت رسمي ثبت کند؛ اما وي به دليل اينکه تمرينات پرسپوليس همزمان با برخي جلسات باشگاه پرسپوليس شد مقرر گرديد تا روز يکشنبه با حضور در هيأت فوتبال استان تهران قرارداد خود را تا انتهاي فصل ثبت کند.