مدیر ورزشی قهرمان ترکیه گفته این بازیکن هلندی به احتمال فراوان در روزهای آینده با این باشگاه به توافق میرسد.

سایت گل – عبدالرحیم آلبایراک، مدیر ورزشی گالاتاسرای گفته وسلی اسنایدر به احتمال بسیار زیاد به این باشگاه خواهد پیوست.

آنها با اینتر بر سر مبلغ خرید او به توافق رسیدهاند و با این ملیپوش هلندی وارد مذاکره شدهاند.
آلبایراک میگوید: «بسیار به انتقال اسنایدر علاقه داریم. به ویژه رییس او را میخواهد. تنها مانده خود این بازیکن که موافقتش را اعلام کند.
دستمزد او برای اینتر بیش از حد بالا بود و در حال حاضر به احتمال فراوان او قرارداد ما را میپذیرد. شاید او هنوز با دیگر باشگاهها صحبت نکرده اما با اینتر بر سر مبلغ خرید او – که کسری از ارزش او در بازار است – به توافق رسیدهایم.»
او البته گفت: «هیچ امضایی بدون موافقت ثبت نمیشود. پس بیشتر از این نمیتوانم چیزی بگویم.

من باید بسیار مراقب باشم و نماینده منافع باشگاه باشم.»