خبرگزاری پرسپولیس نیوز : سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس به قلعهنویی توصیه کرد به جای اظهار نظر درباره استعفای رویانیان، به حاشیههای استقلال بپردازد. سعید شیرینی در واکنش به اظهار نظر اخیر قلعهنویی درباره استعفای رویانیان گفت:
دوستان اینقدر زود خوشحالی خود را بابت رفتن یا نرفتن سردار رویانیان بروز ندهند. بیشتر به اتفاقات و حاشیههای تیم خود بپردازند چون پرسپولیس بر خلاف استقلال به این راحتیها وارد حاشیه نخواهد شد.

وی ادامه داد: بهتر است قلعهنویی که اتفاقا خیلی هم اهل فن است و همه این موضوع را میدانند بیشتر به مشکلات حاشیهای استقلال از قبیل بازوبند کاپیتانی، دعوای بازوبند و قهر بودن بزرگان این تیم با یکدیگر بپردازد و آنها را حل و فصل کند و بگذارند پرسپولیسیها در مورد مسائل پرسپولیس اظهار نظر کنند.

سرپرست پرسپولیس در پایان تاکید کرد: البته تمامی اهالی فوتبال، دوستان اهل فن را میشناسند اما بازی دربی برای بعضیها چند روز زودتر و از بیرون زمین شروع میشود. با این حال خیال هواداران پرسپولیس راحت باشد. بازیکنان، گلمحمدی و کادر فنی همقسم شدهاند که این داربی را در زمین و مستطیل سبز ببرند و قبل از این بازی حساس به هیچ عنوان وارد حاشیه اهالی فن نخواهند شد


منبع این مطلب:
http://www.persepolisnews.ir/1391/10...#ixzz2I35r4Tmg