آقای زارع شماکه زبون نداشتیدحالازبون دراوردی وبرای سردارحاشیه درست میکنی مردک عوضی من میدونستم تواستقلالی هستی اماچه کسی باورمیکرد سردارتوروبزرگ کرده نمک نشناس توهمون بودی که بین بازیکناروخراب کردی وحرف درمیاوردی