درموردسرپرست پرسپولیس نظربدهید چه شرایطی بایدداشتهبه نظرمن بایدفوتبالی باشه وازپیشکسوتهای پرسپولیس مثل زادمهریاخوردبین و کریم باقروی ..... کمک بگیره :