احتمال رسيدن کريمي و مهدويکيا به دربيپزشک تيم پرسپوليس گفت: به احتمال فراوان دو مصدوم تيم پرسپوليس به دربي ميرسند.

وجيهالله چشمهسري درباره آسيبديدگي علي کريمي و مهدويکيا گفت: روند بهبودي آنها اميدوار کننده است و به احتمال فراوان اين بازيکنان به دربي ميرسند.

وي ادامه داد: نميخواهيم ريسک کنيم اگر اين دو بازيکن آماده شدند ميخواهيم با بهترين شرايط به بازي برسند اما روند بهبودي بسيار خوب است.