چهار اصل زندگى زرتشت :

از زرتشت پرسیدند زندگی خود را بر چه بنا كردی؟

گفت : چهار اصل

1- دانستم رزق مرا دیگری نمیخورد پس آرام شدم2- دانستم كه خدا مرا میبیند پس حیا كردم3- دانستم كه كار مرا دیگری انجام نمی دهد پس تلاش كردم4- دانستم كه پایان كارم مرگ است پس مهیا شدم