لطفا هرکی یک توصیف، واژه ،عکس و .... در موزد تیم پرسپولیس بگذاره


البته عکس هایتان می تواند در مورد گل های دربی های اخیر نیز باشد