عزیزالله محمدی رئیس سازمان لیگ برتر و شرکت شبکه سبز، نماینده انحصاری تبلیغات لیگ گام بزرگی در کسب درآمد و خودکفایی هر چه بیشتر سازمان لیگ برداشتهاند.
سازمان لیگ قراردادی با شرکت ایرانسل منعقد کرده که با نامگذاری لیگ برتر به نام این شرکت نزدیک به 3میلیارد تومان درآمد کسب میکند.
عزیزالله محمدی میگوید: برند ليگ برتر جام خليج فارس و ليگ برتر با نام ايرانسل نامگذاري شد تا از اين طريق به سازمان ليگ براي درآمدزايي بيشتر كمك شود و هر سال نسبت به سال پيش درآمدزايي بيشتري داشته باشيم و در نهايت هزينه فوتبال از درآمد فوتبال تأمين گردد.
پیش از این نیز شرکتهای مختلف در کشورهای مختلف این کار را انجام دادهاند. به عنوان مثال لیگ ترکیه هم به نام ترکسل نامگذاری شده است.