البته بگم که این تبلیغ مال من نیست و فقط برای پرسپولیسی های اصفهان گذاشته ام