پس از تمرین امروز یحیی گل محمدی نام چند نفر را از لیست اصلی حذف کرد که یکی از انها بنگر بود اما با توجه به جلسات با کمیته فنی و برخی جلسات دیگر احتمال بازگشت نام بنگر به لیست 18 نفره وجود دارد

منبع: ورزش3