تا ساعت 11:30 ، 75 هزار تماشاچی سرخابی وارد ورزشگاه شدند/تکمیل ظرفیت ورزشگاه تا ساعاتی دیگرورزشگاه آزادی تا ساعتی دیگر پر می شود.

در حالی که 3 ساعت و 30 دقیقه به دربی 76 باقی مانده حدود 75 هزار نفر در ورزشگاه آزادی حضور یافته اند.طبقه اول ورزشگاه کاملا پر شده و طبقه دوم نیز در حال تکمیل شدن است.این در شرایطی است که نیروی انتظامی از ورود هواداران به داخل ورزشگاه جلوگیری می کند که این امر درگیری های را در جلوی درهای ورودی به وجود آورده است.

به گفته دست اندرکاران ورزشگاه،به نظر می رسد تا ساعتی دیگر ظرفیت ورزشگاه آزادی تکمیل شود.