قائم مقام باشگاه پرسپوليس گفت: از سوي وزارت ورزش و هيئت مديره پيشنهادي براي مديرعاملي پرسپوليس نداشتم.

بهروز منتقمي امروز در برنامه ورزش و مردم درباره حضورش در باشگاه پرسپوليس گفت: با توجه به تجربيات و سوابق به صورت آکادمي و تجربي به عنوان يک يار به پرسپوليس آمدم. دعوت رويانيان و اجازه وزارت ورزش هم براي حضور در باشگاه لازم بود. اين باشگاه اکنون به صورت يک شرکت دولتي به فعاليتهايش ادامه ميدهد تا روند خصوصيسازي طي شود.

به گزارش فارس،وي درباره شايعات رفتن رويانيان از پرسپوليس و اينکه شنيده ميشود قرار است وي سکان هدايت باشگاه پرسپوليس را برعهده بگيرد، اظهار داشت: رويانيان فرد قابل احترامي است و خدمات شايستهاي را انجام داده است. اين طبيعي است که با حضور يک مدير ورزشي در مجموعه اين شائبه به وجود بياد. رويانيان وقتي از سوخت جدا شد جلسهاي با هواداران و هيئت مديره داشت. در جلسه هيئت مديره نيز با رفتن او مخالفت شد و از او خواستند به فعاليتش ادامه دهد. تاکنون درباره اينکه من بيايم از سوي وزارت، هيئت مديره و رويانيان هيچ صحبتي نشده است.

قائم مقام باشگاه پرسپوليس درباره اينکه چه پيامي به هواداران داريد، عنوان کرد: از آنها ميخواهم با توجه به حضور بارهسي که از پيشکسوتان تيم ملي ايتاليا و آث ميلان است ما را همراهي کنند. هواداران هر دو تيم بازي را به سمتي سوق دهند که که مسابقه زيبايي را شاهد باشيم.

اظهارات عليپور مبني براينکه پرسپوليس بايد تکليف چند قراردادي که مانوئل ژوزه با اين باشگاه را داشته مشخص کند، تصريح کرد: من و رويانيان چندين جلسه با او صحبت کرديم. عليپور نيز کمک ميکند تا موضوع به سمت پرسپوليس سوق پيدا کند.