محمد رويانيان معتقد است رفتن علي دايي از مراسم گلريزان ارتباطي به ورود او به اين مراسم نداشته است.

مديرعامل باشگاه پرسپوليس که در مراسم گلريزاني در زندان قصر حضور يافته بود، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: من آمده بودم که در اين جمع چيزي ياد بگيرم. ورزش و پهلواني جزئيات زيادي دارد و من امروز آمده بودم که در اين جمع خوب و بزرگ چيزهاي جديدي ياد بگيرم و از اين به بعد از آنها استفاده کنم.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري که درباره کمک او به اين مراسم پرسيده بود گفت: من به پيشنهاد علي پروين که پيشکسوت ماست مبلغي را دو نفري با هم به اين مراسم اهدا کرديم.

رويانيان درباره اينکه گفته ميشود علي دايي پس از ورود او به مراسم بلافاصله از جمع خارج شده گفت: ايشان قبل از اينکه من بيايم از مراسم رفته بود. حتما منظوري نداشته است. دايي برادر کوچکتر من است.