مسئولان باشگاه آثميلان به زودي در تهران

مسئولان باشگاه ميلان ايتاليا در نامهاي به باشگاه پرسپوليس خواستار حضور در ايران شدند.

يکي از برنامههاي رويانيان مديرعامل باشگاه پرسپوليس براي ساختن تيمهاي پايه قوي ارتباط با تيمهاي مطرح جهان بود. از همين رو وي سفري به ايتاليا داشت و قرار شد مسئولان آثميلان نيز به تهران بيايند تا در بخش آکادمي باشگاه قرمزپوشان به پرسپوليسيها کمک کنند.

به گزارش فارس، در همين راستا مقرر شد که مسئولان ميلان سفري به تهران داشته باشند. آنها نامهاي به باشگاه پرسپوليس ارسال کرده اند و در اين نامه آمادگي خود را براي حضور در ايران اعلام کرده اند.