مهدی مهدویکیا پس از مصدومیت از ناحیه کمر با
تشخیص پزشکان بازی مقابل گهر را هم از دست داد. پزشکان اعلام کردند که
حداقل مهدویکیا ۴ الی ۵ روز نیاز به استراحت مداوم دارد.

مهدوی کیا بازی با نفت تهران را هم به همین دلیل از دست داده بود.