پسر - سرخ هوادار پرسپولیس : بازی عقب افتاده پرسپولیس و گهر، بازی پرگل و پربرخوردی بود اما آنچه بیش از هر چیز ما را تحت تاثیر قرار داد، خارج از زمین اتفاق افتاد.

در روزی که پرسپولیس به زحمت از سد تیم خوب محمد مایلیکهن گذشت، هواداران پرسپولیس با نصب بنر بزرگی به هواداران گهر دورود خوشامد گفتند.

روی این بنر که در ورزشگاه آزادی به نمایش گذاشته شد، این متن به چشم میخورد؛ «مقدم هواداران خونگرم و بافرهنگ گهر دورود را گرامی میداریم» هواداران گهر طی بازیهای خانگی این تیم بارها فرهنگ غنی خود را به نمایش گذاشتند و اتفاق تلخ امروز که یک تماشاگرنمای احساسی و افراطی سر کمکداور را شکست، نباید به پای مردم بافرهنگ دورود نوشته شود.

راد نیوز