پسر - سرخ هوادار پرسپولیس : اوايل فصل يازدهم اتفاقي در سازمان ليگ برتر رخ داد كه نگرانيهايي را به وجود آورد، شايد آن زمان كسي فكر نميكرد كه اين نگرانيها روزي به يك دغدغه بزرگ تبديل شود اما همان موقع دست روي اين قضيه گذاشتيم و تلاش كرديم آنچه وظيفه رسانهاي ما بود را انجام دهيم، تلاش كرديم در قبال خليج هميشه فارس به وظيفهاي كه داريم عمل كنيم.

قرارداد سازمان ليگ فدراسيون فوتبال با يكي از اپراتورهاي تلفن همراه اين نگراني را به وجود آورد كه نام خليج فارس از ليگ برتر حذف شود؛ به دنبال همين نگراني، گزارشهايي را منتشر كرديم تا اين نگراني را ابراز كنيم همين گزارش باعث شد تا بحث به مجلس شوراي اسلامي كشيده شود.


اين قضيه تا جايي پيش رفت كه عزيز محمدي رييس وقت سازمان ليگ برتر به همراه عليپور به مجلس رفتند تا در اين باره توضيح بدهند. احضار عزيز محمدي به مجلس بارقههايي از اميد ايجاد كرد كه نام خليج فارس از ليگ برتر حذف نشود اما ظاهراً سودي نداشت. رييس وقت سازمان ليگ در مصاحبهاي مدعي شده كه كاري كرده تا خليج فارس هميشه نام ليگ برتر باشد اما آيا واقعاً اينطور شد؟

***

همين چند هفته گذشته بود كه كشورهاي منطقه با برپايي تورنمنتي با حضور كشورهاي منطقه تلاش كردند در جهت نشر نام جعلي براي خليج هميشه فارس برآيند و اين در حالي است كه متأسفانه در ليگ دوازدهم هيچ نامي از خليج فارس در رقابتهاي ليگ برتر ديده نميشود. هفته بيست و سوم ليگ برتر چيزي قريب به 90 هزار نفر براي ديدن دربي پايتخت به آزادي ميآيند ولي نه نامي از خليج فارس است و نه تابلوهاي تبليغاتي جايي براي نام خليج فارس گذاشتند. تبليغات اپراتور تلفن همراه هم كه تمام فضاي ليگ برتر را پر كرده تا همچنان ذكر و نشر نام خليج فارس نه تنها در سايه بلكه به كلي از ليگ برتر حذف شود. بيست و شش هفته از ليگ برتر گذشته اما هيچ گاه شاهد ذكر نامي از خليج فارس نبوديم. حالا بايد از عزيز محمدي پرسيد، كجاي ليگ برتر نام خليج فارس است؟

***

«رنگ زرد بر چهره نيلگون خليج فارس» تيتري بود كه هفته ششم ليگ يازدهم به خاطر يك قرارداد مالي و حذف نام خليج فارس از آن استفاده كرديم و حالا مجددا بايد از آن بهره بگيريم چرا كه ديگر هيچ نامي از خليج فارس در ليگ برتر برده نميشود و روزهايي كه بايد اين اسم بارها و بارها به كار رود، متاسفانه با غفلتي كه در سال گذشته انجام شد، حالا اسمي از آن نيست، حالا وقت آن است كه مجلس شوراي اسلامي و مراجع زيربط با به چالش كشيدن اين موضوع، دوباره اين نام را بر ليگ برتر برگردانند تا حداقل خليج فارس دوباره به ليگ برتر برگردد.

حالا كه نميتوانيم و توان برگزاري تورنمنتهاي بينالمللي با نام خليج فارس نداريم، حداقل ليگ برتر را به همين نام بشناسيم و تبليغ كنيم. به طور حتم منافع ملي در اولويت قرار دارد و اعمال سلايقي كه فقط بحث مالي را در نظر ميگيرد نميتواند به منافع ملي كمك كند....