تيم ملي فوتبال ايران در آخرين ردهبندي از سوي فدراسيون جهاني فوتبال با 543 امتياز در مکان 58 تيمهاي ملي جهان و پنجم آسيا ايستاده است. تيم ملي ايران در ردهبندي ماه فوريه دو پله صعود داشته است.

به گزارش ايسنا، در ردهبندي ماه فوريه فدراسيون جهاني فوتبال تيم ملي ايران پس از تيمهاي ژاپن، استراليا، کره جنوبي و ازبکستان که همگي در ردهبندي فيفا سقوط داشتهاند، دو پله صعود داشته ولي همچنان در مکان پنجم تيمهاي قاره کهن ايستاده است.

اسپانيا در آخرين ردهبندي تيمهاي ملي فوتبال جهان همچنان در صدر قرار دارد. آلمان و آرژانتين هم مانند ماه گذشته در مکانهاي دوم و سوم ردهبندي فيفا جاي دارند.

نگاهي به 10 تيم برتر ملي جهان در ماه فوريه

1- اسپانيا، 1590 امتياز

2- آلمان، 1437 امتياز

3- آرژانتين، 1281 امتياز

4- انگليس، 1160 امتياز

5- ايتاليا، 1157 امتياز

6- کلمبيا، 1129 امتيا

7 - پرتغال، 1129 امتياز

8 - هلند، 1108

9 - کرواسي، 1058

10 - روسيه، 1055

ردهبندي تيمهاي برتر آسيا در ماه فوريه:

1- ژاپن، 779 امتياز

2- استراليا، 649 امتياز

3- کره جنوبي، 643 امتياز

4- ازبکستان، 557 امتياز

5- ايران، 543 امتياز

6 - عراق، 392 امتياز

7 - اردن، 386 امتياز

8 - چين، 375 امتياز

9 - امارات، 364 امتياز

10 - قطر، 357 امتياز