پرسپولیس نیوز : علی کریمی در دومین مرحله از تمرینات خود از امروز با زانوبندهای مخصوص به حرکات چرخشی پرداخت.
علی کریمی به دلیل مصدومیت از ناحیه زانو مدتی است که تمرینات اختصاصی خود را دنبال میکند. این بازیکن پس از تست امروز و گذراندن مرحله اول تمرینات بازسازی زانوی خود، زیر نظر علیپور فیزیوتراپ پرسپولیس مرحله دوم تمرینات خود را آغاز کرد. در این تمرین علی کریمی حرکات تعادلی و چرخشی را انجام داد و دردی از ناحیه پا احساس نکرد.
کریمی با دو زانوبند مخصوص در مرحله دوم تمرینات خود در زمین درفشیفر تمریناتش را دنبال کرد که با توجه به شواهد، به احتمال فراوان او تا چند روز آینده پا به توپ خواهد شد. البته کریمی امروز در بین تمریناتش مانند عبور از موانع، پرشهای چرخشی و استارتهای کوتاه پا به توپ هم شد اما زیاد به زانوی خود فشار نیاورد.