سرمربي تيم ملي فوتبال ايران گفت: استعفاي باروت کاوبرگ ارتباطي به من ندارد و اين مسئله را از فدراسيون جويا شويد.

به گزارش فارس،کارلوس کيروش در مورد علت استعفاي مربي بدنساز اظهار داشت:استعفاي کاوبرگ ارتباطي به من ندارد و بهتر است در مورد علت اين استعفا از فدارسيون سؤال کنيد.

وي در مورد جلسه با امير قلعهنويي براي بازگشت مهدي رحمتي به تيم ملي گفت: من نشستي در اين زمينه با کسي نداشتم و اين مسئله را تکذيب ميکنم. موضع من در اين مسئله کاملا روشن است و بارها آن را علام کردهام.

برخي از رسانهها امروز از نشست امير قلعهنويي و کيروش در شيراز براي بازگشت مهدي رحمتي به تيم ملي خبر داده بودند.