پس از دیدار دو تیم شاهین بوشهر و فجر شهید سپاسی شیراز، فیروز کریمی در خصوص سرمربی تیم ملی مطالبی را مطرح کرده بود که با توجه به عدم رعایت مفاد 23 آئین نامه انضباطی، وی به مدت یک جلسه از همراهی تیم در مسابقات رسمی محروم و به پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.