عباس ترابیان سرپرست تیم ملی اخراج فرهاد مجیدی توسط کارلوس کیروش را با قاطعیت تکذیب کرد. این در حالی است که از قول او نوشته بودند مجیدی با تصمیم کیروش اخراج شده بود و به همین دلیل نامه خداحافظی نوشت.
ترابیان در گفتوگو با خبرنگار سایت گل حرفهایش را اینگونه آغاز میکند:« بنده به هیچ عنوان جملهای که کیروش مجیدی را اخراج کرد به زبان نیاوردم و این استنباط شخصی آقای مازیار ناظمی بود که آن را روی وبلاگ خود قرار داد. متاسفانه بعضی از روزنامهها نیز بدون اینکه تحقیق کنند این مطالب را نوشتند ولی با صراحت میگویم که فرهاد مجیدی توسط کیروش اخراج نشد و خودش کنارهگیری کرد.»
او ادامه میدهد:« یک روز قبل از این قضیه مجیدی به من گفت که وقت ام آر آی دارد و باید ساعت ۵ به کلینیک برود. من اصرار کردم که او این موضوع را با سرمربی تیم ملی در میان بگذارد ولی آقای کیروش در جلسه بود و امکان دسترسی به او وجود نداشت در آن شرایط من از اختیارات خودم استفاده کردم و به مجیدی گفتم که برای گرفتن ام آر ای برود ولی شب به هتل برگردد. او اما برنگشت و یک روز بعد خداحافظی کرد.»
ترابیان در مورد اینکه میگویند او از کیروش خواسته بحث اخراج مجیدی را مطرح نکند تا خودش یک نامه خداحافظی بنویسد خاطرنشان میکند:« این مسائل کذب است و آقای کیروش آنقدر بزرگ و حرفهای است که خودش تصمیم بگیرد و توجهی به حرفهای دیگران نداشته باشد. کادرفنی تیم ملی از جمله کیروش علاقه داشتند که مجیدی در تیم ملی باشد ولی خود این بازیکن تصمیم به خداحافظی گرفت.»